Latest News

Newsletter Signup

Enter your email address here to sign up


Gallery

Go to the photo gallery
Foirm Iarratais / Plean Forbartha Náisiúnta 2007-2013
10-Jan-2011

 

 

 

 

 

 

Maoinithe ag Rialtas na hÉireann

faoin bPlean Forbartha Náisiúnta,

2007-2013

 

Plean Forbartha Náisiúnta, 2007 – 2013

Foirm Iarratais

 

Léigh na nótaí thíos sula líonann tú isteach an fhoirm iarratais

 

1.        Ba cheart an fhoirm iarratais a líonadh isteach chomh sonrach agus atá tú in ann agus gach ceist a fhreagairt ina iomlán mar gurbh é seo an t-aon deis atá ag an gcoiste réigiúnda tuiscint iomlán a fháil ar do thogra.   Is féidir leat eolas breise a chur leis an bhfoirm seo.

2.        Tá seans ann go mbeidh tuilleadh eolais ag teastáil le measúnú a dhéanamh ar an dtionscnamh.

3.        Caithfidh na figiúirí ar fad a bheith i  EURO (€)

4.        Ní féidir maoiniú a fháil ón gClár Forbartha Tuaithe, má tá foinsí airgid ag eagrais eile don tionscnamh.

5.        Má tá maoiniú faighte ó eagrais eile i leith aon ghné den tionscnamh, caithfear plé leis an eagraíocht sin i leith tuilleadh maoiniú.

6.        Ní féidir le hiarrthóir níos mó ná €200,000 a fháil in aon tréimhse trí bliana ó fhoinsí poiblí.

7.        Ní mór do gach togra aitheantas a fháil ón gcomhairle rialacháin cuí m.sh. Togra Lóistín – aitheantas ó Bhord Fáilte srl,.

8.        Ní mór do gach fhaighteoir agus aon chonraitheoir atá fostaithe,  Teastas Imréiteach Cánach Reatha (TC2 or a C2)  a sholáthar sula n-íocfaí aon deontas.

9.        Nóta: Beidh togra inghlactha le haghaidh deontais don obair a thosaíonn tar éis don iarrthóir glacadh leis an gconradh i scríbhinn.

Seicliosta

Cuir tic sa mbosca cuí lena chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad curtha faoi bhráid mar pháirt den iarratas. Tabhair faoi deara: Muna gcuirfear ar aghaidh an t-eolas ar fad atá ag teastáil, cuirfear moill ar phróiseáil an t-iarratais.

 

 

 

 

 

 

 

 


Mír

Ö nó N/B

Mír

Ö nó N/B

1.        Foirm iarratais, sínithe agus dátaithe

 

7.        Do ghnóthaí nua, 3 bliana de chuntais réamh-mheasta sonrach

 

2.        Na ceisteanna freagraithe

 

8.        Taighde déanta le tacú leis na figiúirí ioncaim agus caiteachais 

 

3.        Trí luachan le haghaidh gach gné den togra atá á mhaoiniú

 

9.        Litir ón mBanc nó ó d’ institiúid airgeadais le cruthú go bhfuil an maoiniú airgid agat le haghaidh an togra a chur i gcrích

 

4.        Pleananna / líníocht d’fhoirgnimh

 

10.     Cruthúnas úinéireacht talamh ,foirgnimh a bhaineann leis an tionscnamh

 

5.        Eolas tacaíochta / plean gnó

 

11.     Cruthúnas comhaontú léasú talon, foirgnimh nó trealamh a bhaineann leis an tionscnamh

 

6.        Má tá an gnó bunaithe cheana féin – 3 bliana de chuntais iniúchta agus 3 bliana de chuntais réamh-mheasta sonrach

 

12.     An bhfuil ceadúnas / tacaíocht  tríú páirtí  ag teastáil don tionscnamh, cuir faoi iamh na litreacha tacaíochta, m.sh forbairt siúlóide – beidh litir ag teastáil.  ón bhfeirmeoir gur leis an talamh ar a bhfuil an siúlóid

 

 

Uimhir Togra: _____________          Dáta Faighte: ____________________  Iinisiligh an Fhaighteora: ________________
Don Oifig Amháin

 


Sonraí an Iarrthóra

 


Ainm an Iarrthóra: _________________________________________________________________________________

 

Ainm Teagmhálaí:  __________________________________________________________________________________

 

Seoladh Comhfhreagrais: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uimhir

Ghutháin: _________                Fón Póca: _________________   Facs: ______________    R-phost:________________

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP): ________________________________

An bhfuil tú cláraithe le haghaidh CBL?                     o                              Níl        o

Má tá, uimhir cláraithe le do thoil:           ___________________________________________

 

An bhfuil stádas carthanachta ag an ngrúpa / eagraíocht?                   o                      Níl    o

, tabhair an uimhir carthanachta, le do thoil_____________________________________________

 

Muna bhfuil cónaí buan ort ar an oileán, cén ceangal atá agat leis an oileán, mar shampla, Teach Teaghlaigh, Úinéir maoine, Obair, srl,
_________________________________________________

_________________________________________________

 

Nádúr an Iarrthóra  – Cuir tic sa bhosca cuí

Teaghlach

 

Scortha

 

Earnáil Phoiblí

 

Duine Aonair

 

Trádálaí Aonair

 

Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta

 

Fostaí

 

Cuideachta Phríobháideach

 

Grúpa Deonach C láraithe

 

Comharchumann

 

Grúpa LEADER

 

Eile ( Mínigh )

 

Más grúpa pobail nó príobháideach atá i gceist cuir liosta na mball leis seo.

Back To Latest News Page